K8大牛的C段旁注查询工具 V1.6

全部复制作者BLOG的懒得写了~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 工具: K8_C段旁注查询工具 V1.6_20140618编译: VS2012  C#...

- 阅读全文 -

关于旁注的一点点方法总结

很多同学旁注的时候发现不能直跳转到目标目录后就想到了提权, 然而,对我等菜鸟来说,提权现在是越来越难。很多时候,其实不一定要提权,我们可以想想其它方法。 这里简单介绍旁注时比较有用的跨目录读写文件。 1、跨目录写文件。 很多时候,我们不能直接跳转浏览目标目录,这时候就可以尝试直接写文件到目标目录了 。 这里就要求我们要有执行命令的权限了, 方法是用echo或copy命令:echo ^<%ex...

- 阅读全文 -